รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 หรือ Green Industry Level 5 คืออะไร ?

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว นั้นถูกจัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อปี พ.ศ. 2554 หรือปี ค.ศ. 2011 เพื่อเป็นการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินกิจการร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุขไปพร้อมๆกัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Green Network) ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการผลิต และจัดการบริหารสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง Supply Chain หรือ ห่วงโซ่อุปทาน

และในวงการวัสดุก่อสร้างในบ้านเราก็มีผู้ที่ได้รับมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 (Green Industry Level 5) ในปี 2557 คือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ในเครือ เอสซีจี และเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้รับการตรวจประเมินและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับสูงสุดทั้งในส่วนโรงงานและส่วนเหมืองหินปูน เป็นรายแรกของประเทศไทย ด้วยหลักการดำเนินงานและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน และ บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ในเอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นโรงงานปิโตรเคมีรายแรกที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 ด้วยการนำนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมมาใช้บริหารจัดการโรงงาน ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายสีเขียวที่ยั่งยืน (Green Network) ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ครอบคลุมทั้งซัพพลายเออร์และลูกค้า พร้อมนำหลักการ Eco Symbiosis หรือหลักการพึ่งพาอาศัยกันมาปรับใช้ในการจัดการของเสียของโรงงานร่วมกับคู่ค้า คู่ธุรกิจ ตลอดจนยังมีส่วนร่วมกับชุมชมและสังคมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

แนวคิดของอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry , GI)

  1. การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตของประชาชน
  2. เตรียมความพร้อมระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง ด้วยการพัฒนาคน สร้างฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ข้อผูกพันที่จะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
  3. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุขไปพร้อมๆกัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขอขอบคุณ แหล่งข่าวและข้อมูลจาก SCG และกระทรวงอุตสาหกรรม