นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ดูอิทยัวร์เว็บ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “ดูอิทยัวร์เว็บ”) ทราบเป็นอย่างดีว่าท่านให้ความสําคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมากเพียงใด และดูอิทยัวร์เว็บมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความสนใจในการใช้บริการเว็บไซต์ Tectonline (www.Tectonline.com) ดูอิทยัวร์เว็บจึงขอเรียนให้ท่านทราบ ถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังนี้

ทั้งนี้ เนื่องจากดูอิทยัวร์เว็บมีนโยบายในการพัฒนา และปรับปรุงบริการของเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ดูอิทยัวร์เว็บจึงขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อท่านจะได้เข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุด ท่านรับทราบการใช้บริการเว็บไซต์ Tectonline นี้ ถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมผูกพันตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต โดยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของดูอิทยัวร์เว็บมีรายละเอียดดังต่อไป

การรักษาความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลที่ดูอิทยัวร์เว็บเก็บรวบรวมไว้

          ดูอิทยัวร์เว็บต้องการให้ข้อมูลและบริการในเว็บไซต์ของดูอิทยัวร์เว็บ เป็นที่ชื่นชอบและตรงกับความต้องการของท่าน ดูอิทยัวร์เว็บจึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วนเมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ของดูอิทยัวร์เว็บในระหว่างที่ท่านลงทะเบียนสมาชิก ท่านต้องกรอกที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ ที่ทํางาน ที่พักอาศัย รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เท่าที่จําเป็นและถูกต้อง

การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะทําให้ดูอิทยัวร์เว็บสามารถแยกความต้องการของท่าน ความแตกต่างของสินค้าและบริการที่ท่านจะได้รับออกจากผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ และหากท่านให้ข้อมูลกับดูอิทยัวร์เว็บมากเท่าใด ดูอิทยัวร์เว็บก็สามารถให้บริการท่านได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของดูอิทยัวร์เว็บในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือให้ผู้ใช้บริการแต่ละรายของดูอิทยัวร์เว็บได้รับสินค้าและบริการที่ดีจากดูอิทยัวร์เว็บอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ท่านตกลงและยินยอมให้ดูอิทยัวร์เว็บสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของ ท่านในการติดต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด และ/หรือ บางส่วนไปยังดูอิทยัวร์เว็บในเครือของดูอิทยัวร์เว็บหรือพันธมิตรในทางธุรกิจของดูอิทยัวร์เว็บผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อทําการตลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท่านโดยไม่จําต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ท่าน

เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อรับบริการแต่ละประเภทของดูอิทยัวร์เว็บข้อมูลดังกล่าวของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดยดูอิทยัวร์เว็บ เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของดูอิทยัวร์เว็บนี้ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใด ๆ ที่กระทําโดยบุคคล ภายนอกไม่ว่าจะเป็นผู้โฆษณา ผู้ให้บริการ ผู้ขายสินค้าในเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อหรือลิงก์ (Link) กับเว็บไซต์ของดูอิทยัวร์เว็บ ดูอิทยัวร์เว็บจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากกระทําหรือการรวบรวมข้อมูลใด ๆ โดยบุคคลภายนอก

การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

          ดูอิทยัวร์เว็บจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถใช้ระบุตัวท่านหรือติดต่อกับท่านได้ เว้นแต่ในกรณีจําเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งท่านรับทราบและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะได้รับการเปิดเผยได้เมื่อดูอิทยัวร์เว็บเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยเช่นนั้นเป็นกรณีจําเป็นเพื่อ

(1) ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย

(2) บังคับหรือปฏิบัติตามข้อกําหนดของข้อตกลงของผู้ใช้บริการของดูอิทยัวร์เว็บหรือ

(3) คุ้มครองสิทธิทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของดูอิทยัวร์เว็บหรือของผู้ใช้บริการของดูอิทยัวร์เว็บ

ข้อยกเว้นความรับผิด

ท่านรับทราบและตกลงว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคล ได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ (Hack) สูญหาย หรือเสียหาย ซึ่งมิใช่ความผิดของดูอิทยัวร์เว็บ ดูอิทยัวร์เว็บขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ที่เป็นผลมาจากข้อมูลดังกล่าว ดูอิทยัวร์เว็บอาจจะแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ในทุกเวลาโดยปิดประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของดูอิทยัวร์เว็บ การใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน ถือเป็นการยอมรับข้อกําหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน