ข้อกําหนดและเงื่อนไข ในการใช้บริการเว็บไซต์ TectOnline

บริษัท ดูอิทยัวร์เว็บ จํากัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “ดูอิยัวร์เว็บ”) ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ TectOnline ซึ่งอยู่ในความดูแลของดูอิยัวร์เว็บ โดยเว็บไซต์นี้จะให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และบทความประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ ออกแบบตกแต่ง วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เทคโนโลยี การบริหารจัดการอาคาร ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ใช้บริการภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตทุกท่านรับทราบว่า การใช้บริการต่าง ๆ ของท่านในเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับข้อกําหนด และเงื่อนไขในการให้บริการของดูอิยัวร์เว็บทุกประการ และท่านรับทราบว่าเว็บไซต์ของดูอิยัวร์เว็บนี้ เป็นเพียงสื่อกลางในการให้ข้อมูล ข่าวสารแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น

1. ทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูลข้อความรูปภาพเสียงโลโก้ และ/หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะลิขสิทธิ์

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูลความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ลิขสิทธิ์

สิทธิและทรัพย์สินของบริษัท ท่านตกลงและรับทราบว่า เว็บไซต์ของบริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสาร และ/หรือ บทความ แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใด ๆ ในทางกฎหมายท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องในการดําเนินคดีใด ๆ ไม่ว่าทางแพ่ง หรืออาญาต่อดูอิยัวร์เว็บ และ/หรือ กรรมการของบริษัท

เครดิตที่ระบุภายในเนื้อหาของเว็บไซต์ ให้ไว้เพื่อแสดงที่มาของข้อมูลนั้น ๆ โดยลิงค์หรือเว็บไซต์ที่อ้างถึงเนื้อหาของข้อมูล ไม่อยู่ในการควบคุมของดูอิยัวร์เว็บ ดูอิยัวร์เว็บแสดงแหล่งที่มาเหล่านี้เพื่อแจ้งให้ทราบถึงแหล่งที่มา โดยดูอิยัวร์เว็บไม่ได้อ้างอิงการเป็นเจ้าของเนื้อหา ข่าว บทความ ภาพ และ/หรือ วิดีโอ ดังกล่าว

2. การใช้บริการ

ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น และจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ท่านตกลงว่าจะไม่กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ก) ทําซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศเผยแพร่ หรือทําให้ปรากฏต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันผิดกฎหมายหรือศีลธรรม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากดูอิยัวร์เว็บก่อนล่วงหน้า

ข) กระทําละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ตามที่กฎหมายกําหนดไม่ว่าโดยวิธีการใด

ค) ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ หรือกระทําการใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือข้อความงานใด ๆ จากเว็บไซต์นี้ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากดูอิยัวร์เว็บ และ/หรือ ตั้งกระทู้หรือทําให้ปรากฏซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อดูอิยัวร์เว็บสมาชิกผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต และ/หรือบุคคลภายนอก

ง) อัพโหลดติดประกาศส่งอีเมล์หรือดําเนินการอื่นใดอันมีผลทําให้เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการทํางานของระบบ คอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทําลาย จํากัดการทํางาน ของระบบคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อสารของสมาชิกของบริษัท หรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือบุคคลภายนอก

จ) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ขัดขวางแทรกแซงการทํางาน หรือให้บริการของบริษัทหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ระบบ คอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก อาทิ ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบของไทม์บอมส์ (Time Bombs) ฯลฯ

ฉ) กระทําการใด ๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของดูอิยัวร์เว็บที่ระบุไว้ในข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดและเงื่อนไขที่บริษัทจะประกาศหรือกําหนดขึ้นภายหลัง หากบริษัททราบว่าท่านดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการขัดต่อข้อกําหนด และเงื่อนไขที่กําหนดในเว็บไซต์นี้ ดูอิยัวร์เว็บมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า และ/หรืออาจดําเนินการในทางกฎหมายกับท่านตามที่ดูอิยัวร์เว็บเห็นสมควรได้ทันที

3. การจํากัดความรับผิด

ท่านตกลงและยอมรับว่าบรรดาข้อมูลบางส่วนที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่เขียนหรือทําขึ้นโดยบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์บางส่วนซึ่งไม่เกี่ยวข้องและอยู่เหนือความควบคุมของดูอิยัวร์เว็บ ดูอิยัวร์เว็บไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากเนื้อหาหรือข้อความดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือการกระทําละเมิดใด ๆ ไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หรือความรับผิดใด ๆ ในทางกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สิน สิทธิ หรือทรัพย์สินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญา ละเมิดความรับผิดทางอาญา หรือโดยประการอื่น ข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัทดังกล่าวนี้ ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการข่าว และ/หรือ บทความ รับส่งข้อมูล หรือการกระทําการใด ๆ ของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจของดูอิยัวร์เว็บ ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตอื่น ๆ

4. ข้อสละสิทธิในเนื้อหาบนเว็บไซต์

ข้อความ ภาพวาด หรือข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ บางส่วนเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาเพื่อเป็นข้อมูลความรู้ และประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการซึ่งดูอิยัวร์เว็บได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง และทันสมัยอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ดูอิยัวร์เว็บไม่รับรองความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความทันสมัยของข้อมูลดังกล่าว

ท่านตกลงและยอมรับว่า ดูอิยัวร์เว็บไม่มีอํานาจในการดูแลควบคุมข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เนื่องจาก การให้บริการของดูอิยัวร์เว็บเป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการข้อมูลข่าว และ/หรือ บทความแก่ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตเท่านั้น

5. การแก้ไขเพิ่มเติม

ดูอิยัวร์เว็บขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกําหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่จําต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

6. กฎหมายที่ใช้บังคับ

หากเกิดข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจากการให้บริการของดูอิยัวร์เว็บ อันเนื่องมาจากเว็บไซต์นี้ ท่านและบริษัทตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาทการใช้บริการในเว็บไซต์นี้ของท่าน ถือเป็นการตกลงและยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ฉบับนี้

และการที่ท่านใช้บริการภายหลังจากการมีการแก้ไข เพิ่มเติม ข้อกําหนด และเงื่อนไขของเว็บไซต์ฉบับนี้ของบริษัทในอนาคตย่อมถือว่าท่านยอมรับข้อกําหนด และเงื่อนไขของเว็บไซต์ของดูอิยัวร์เว็บที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติมดังกล่าว